טופס הצהרה למשקיע כשיר

טופס הצהרה
למשקיע כשיר

לכבוד,
רילקו השקעות נדל"ן

הסכמה והצהרה בעניין מעמד כ"משקיע כשיר"

(משקיע הנמנה עם המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968)
  1. אני/ אנו, הרשומים מטה, מצהירים בזאת כי אנו עומדים בלפחות אחד מבין תנאי כשירות של משקיע מסווג לפי חוק ניירות ערך, כפי שיפורט להלן:

יחיד שמתקיים בו אחד מאלה:

2. ידוע לי כי ע"פ הוראות חוק ניירות ערך, רכישת ניירות הערך במסגרת ההצעה הינה עבור עצמי בלבד, לרבות עבור התא המשפחתי;

3. אני נותן בזאת הסכמתי לכך שמתקיימים בי תנאי הכשירות כפי שפורטו לעיל, ומודע למשמעות היותי משקיע מסווג ומסכים להיחשב כמשקיע מסווג.

4. ככל שאשקיע באמצעות חברה בע"מ אני מצהיר שארכוש את ניירות הערך נשוא עסקה זאת עבור עצמי בלבד.

5. במקרה שיחול שינוי כלשהו ביחס לעמידתי באילו מהתנאים המפורטים בהצהרה זאת, אציג בפניכם שינוי מיד עם קרות השינוי כאמור.

*נכסים נזילים – מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה

*תא משפחתי – יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר