משקיע כשיר

מה זה משקיע כשיר?

משקיע כשיר הינו משקיע יחיד או תאגיד (בבעלות מלאה של יחיד), משקיע זה נקרא גם משקיע מתוחכם.

בכדי להיחשב תחת הגדרת "משקיעים כשירים" עליכם לעמוד בכמה מבחנים הקבועים בתוספת החוק של חוק ניירות ערך. קריטריונים אלו מתייחסים למצבכם הכלכלי, לרמת הנכסים הנזילים והכנסותיכם.

לפי חוק ניירות ערך משקיע כשיר הינו יחיד שמתקיים בו אחד מאלה:

  • השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 8,364,177 שקלים חדשים.
  • גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1,254,627 שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1,881,940 שקלים חדשים.
  • השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5,227,610 שקלים חדשים וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 627,313 שקלים חדשים, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 940,969 שקלים חדשים.
  • סך ההון העצמי של החברות בבעלותו המלאה של הלקוח, בהתאם לדוחותיהן הכספיים המבוקרים האחרונים, עולה על 8,364,177 שקלים חדשים.

אנא עברו על הגדרת המשקיע הכשיר כפי שהיא מופיעה בחוק ניירות ערך, במידה ואתם עומדים בתנאים המפורטים להלן, השאירו את פרטיכם בטופס המצורף וצוות רילקו יחזור אליכם לתיאום פגישה.

קריטריונים למשקיעים כשירים

בכדי להיחשב תחת הגדרת "משקיע כשיר " עליכם לעמוד באחת משלושת החלופות הבאות:

הצטרפות בתור משקיע כשיר

בלינק המצורף תוכלו למצוא טופס מפורט אותו עליכם למלא בכדי להצטרף למאגר המשקיעים הכשירים של חברת רילקו נדל"ן

**  לעניין פרט זה:

"נכסים נזילים" – מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה;
"תא משפחתי" – יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר;
**  הסכומים הקבועים בפרט זה ישתנו ב-1 לינואר של כל שנה שלישית החל ממועד תחילת צו זה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניין זה –
"המדד" מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
"המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש דצמבר 2015.