משקיע כשיר

משקיע כשיר / מתוחכם

1. משקיע כשיר הינו משקיע יחיד או תאגיד (בבעלות מלאה של יחיד), משקיע זה נקרא גם משקיע מתוחכם.

בכדי להיחשב תחת הגדרת "משקיע כשיר " עליכם לעמוד בכמה מבחנים הקבועים בתוספת החוק של חוק ניירות ערך. קריטריונים אלו מתייחסים למצבכם הכלכלי, לרמת הנכסים הנזילים והכנסותיכם.
אנא עברו על הגדרת המשקיע הכשיר כפי שהיא מופיעה בחוק ניירות ערך, במידה ואתם עומדים בתנאים המפורטים להלן, השאירו את פרטיכם בטופס המצורף וצוות רילקו יחזור אליכם לתיאום פגישה:
יחיד שמתקיים בו אחד מאלה:
(א)  השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 8,095,444 שקלים חדשים;
(ב)  גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1,214,317 שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1,821,475 שקלים חדשים;
(ג)   השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5,059,652 שקלים חדשים וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 607,158 שקלים חדשים, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 910,737 שקלים חדשים;
**  לעניין פרט זה:
"נכסים נזילים" – מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה;
"תא משפחתי" – יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר;
**  הסכומים הקבועים בפרט זה ישתנו ב-1 לינואר של כל שנה שלישית החל ממועד תחילת צו זה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניין זה –
"המדד" מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
"המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש דצמבר 2015.

2. אני מצהיר שקראתי ואני עומד/ ת בדרישות הדין להימנות משקיע כשיר / משקיע מתוחכם.

הריני לאשר שקראתי בלינק המצורף את הוראת סגל רשות ניירות ערך בקשר להצעה פרטית למשקיעים מתוחכמים:

3. הריני לצרף אישור בכתב של עו"ד, רו"ח או גורם רלוונטי אחר המאשר את עמידתי בהגדרות שבסעיף 1 שלהלן, בתוספת הסבר כיצד וידא זאת. יובהר, כי ניצע אשר יצהיר על עמידה בתנאי הכשירות או יספק מסמך אחר המעיד על כך מבלי שמתקיימים בו תנאים אלו יהא חשוף לסנקציות הקבועות בדין.

טופס למשקיע כשיר

 Invest now for a better Future

סגירת תפריט
דילוג לתוכן